Jesteśmy zespołem osób, które uważają, że ten świat może być lepszym miejscem dla wszystkich. Drogą ku temu jest edukacja. Edukacja w zakresie miękkich kompetencji prakseologicznych. To one odpowiadają za to czy mówiąc "ślubuję" - zawierając związek małżeński, dotrzymasz przysięgi. Decydują o tym, czy kiedy wychodzisz z pomieszczenia, za Twoimi plecami toczą się szydercze komentarze, czy też słowa najszczerszego uwielbienia i podziwu. Te kompetencje decydują o awansach, relacjach a nawet umiejętności motywowania siebie i innych do najtrudniejszych wyzwań. Nigdy nie jest ich zbyt wiele i zawsze można ich zakres poszerzać. Sęk w tym, że niewiele jest miejsc które oferują ich edukację w kompleksowym zakresie. My stanowimy miejsce, w którym tak właśnie się dzieje.

Mamy twarde dowody na miękkie kompetencje!

Szkoła Inteligencji Emocjonalnej powstała w 2014 roku, początkowo jako niepowiązane ze sobą szkolenia z różnych kompetencji miękkich - od komunikacji, poprzez asertywność po samokontrolę i samoregulację. Od 2016 roku funkcjonujemy z rocznym programem, który został przetestowany nie tylko przez naszych Absolwentów (z których jesteśmy szczególnie dumni) w praktyce, ale także poprzez weryfikację naukowymi testami psychometrycznymi z Pracowni Testów Psychologicznych Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, które już w I roku realizacji naszego programu edukacyjnego, potwierdziły że nasze narzędzia podnoszą poziom najważniejszego w naszym odczuciu rodzaju inteligencji - inteligencji emocjonalnej Jako jedyni dokonujemy tego typu pomiarów i za każdym razem ich wynik pokazuje, że edukacja ma sens nie tylko na poziomie subiektywnego odczucia większości naszych Absolwentów, ale także na poziomie obiektywnym, mierzonym i wyrażonym za pomocą liczb i operujących nimi statystyk.

Nasz zespół

Jarosław
Świątek

Magdalena
Goc-Ryt

Kamil
Zieliński

Joanna
Michalska

Piotr
Ławacz

Agnieszka
Kotarba

Wykładowcy inauguracyjni

W naszej szkole pojawiają się na gościnnych wykładach najwybitniejsze postacie polskiej psychologii.

prof. Dariusz Doliński

Jeden z najbardziej cenionych psychologów społecznych w Polsce. Zajmuje się psychologią zachowań społecznych, psychologią emocji i motywacji. Analizuje techniki wpływu społecznego, mechanizmy ulegania wobec zewnętrznego nacisku i manipulacji społecznej. Interesuje się psychologicznymi aspektami marketingu i reklamy. Jest autorem licznych projektów naukowych, badań eksperymentalnych i teorii z zakresu psychologii społecznej, szczególnie zachowań konsumenckich, oraz weryfikacji technik efektywnego wpływania na innych.

prof. Tomasz Grzyb

Psycholog. Naukowo zajmuje się psychologią wpływu społecznego. Interesuje się także metodologią badań psychologicznych, marketingiem i nowymi technologiami. Pracę naukową łączy z praktyką marketingową. Prowadzi szkolenia w dziedzinie psychologii społecznej, manipulacji i perswazji. Od 2013 r. kształci oficerów NATO i krajów stowarzyszonych w zakresie technik wpływu społecznego.

dr Sławomir Jarmuż

Doktor psychologii (Polska Akademia Nauk), założyciel i współwłaściciel firmy szkoleniowo-doradczej MODERATOR, trener, coach. Pracował w: Zakładzie Psychologii Polskiej Akademii Nauk w Warszawie, Instytucie Psychologii Uniwersytetu Wrocławskiego, Szkole Wyższej Psychologii Społecznej we Wrocławiu oraz na Uniwersytecie w Gandawie (Belgia).
Opublikował kilkadziesiąt artykułów naukowych poświęconych osobowości i zarządzaniu.

dr Jarosław Kulbat

Psycholog społeczny. W pracy badawczej koncentruje się na problematyce wpływu społecznego. Analizuje czynniki, które oddziałują na funkcjonowanie psychologiczne i modyfikują to, co myślimy i czujemy, a co często pozostaje niezauważone. Interesuje się także genezą, dynamiką i rozwiązywaniem konfliktów interpersonalnych, zwłaszcza doświadczanych w bliskich związkach. Jest autorem licznych publikacji, uczestnikiem konferencji i recenzentem czasopism naukowych poświęconych tym dziedzinom.

dr hab. Rafał Ohme

psycholog, specjalizujący się w zarządzaniu i marketingu, wykładowca akademicki.
Jest członkiem wiodących stowarzyszeń marketingowych, neuronaukowych i psychologicznych. Od 2012 zasiada w zarządzie Neuromarketing Science and Business Association, organizacji zrzeszającej przedstawicieli świata neuronauki i biznesu z ponad 85 państw. Jest również honorowym członkiem Executive Club oraz członkiem Korean Scholars of Marketing Science. Należy także do: Advertising Research Foundation, American Advertising Association, European Advertising Association, Neuro-Psycho-Economics Society oraz American Psychological Society.

prof. Bogdan Wojciszke

Psycholog, autorytet w dziedzinie psychologii miłości i władzy. Zajmuje się zagadnieniami z zakresu psychologii osobowości i psychologii społecznej. Prowadzi liczne badania dotyczące spostrzegania i oceniania ludzi, rozpatrując, jaki wpływ na ten proces mają wspólnotowość (moralność i funkcjonowanie społeczne) i sprawczość (sprawność, kompetencja, nastawienie na cele). Analizuje mechanizmy rządzące zachowaniami, myśleniem i emocjami osób pozostających w bliskich związkach uczuciowych. Zajmuje się również psychologią statusu i władzy, bada m.in., w jaki sposób zdobycie władzy czy podwyższenie statusu zmieniają funkcjonowanie człowieka. Interesuje się także postawami Polaków wobec przekształceń własnościowych, produktywnością i godnością jako wartościami etycznymi współczesnego społeczeństwa polskiego.

© 2024 SIE – Szkoła Inteligencji Emocjonalnej.