Polityka prywatności i plików cookies

 1. Niniejsza Polityka prywatności (zwana dalej „Polityką”) jest skierowana do Słuchaczy korzystających ze Szkoły której strona internetowa dostępna w domenie www.sie.edu.pl (zwany dalej „Serwisem internetowym”)’ i określa rodzaj, zakres, sposoby korzystania z danych oraz zabezpieczenie danych osobowych. Polityka ma charakter informacyjny. Wszelkie pojęcia pisane wielką literą mają takie samo znaczenie, jak przypisane im w regulaminie Serwisu internetowego. Polityka ma charakter informacyjny.
 2. Administratorem danych osobowych uzyskiwanych od Słuchaczy jest Szkoła, tj. Pan Jarosław Świątek prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą pod firmą JMS GROUP Jarosław Świątek pod adresem: ul. Krzycka nr 92A lok. 7, 53-020 Wrocław, NIP: 614-153-39-54, REGON 020844120 (zwany dalej „Administratorem danych osobowych”).
 3. Słuchacz, wypełniając Formularz i/lub zapisując się na subskrypcję newslettera i/lub kontaktując się ze Szkołą przekazuje Szkole swoje dane osobowe. W przypadku kontaktu ze Szkołą podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes Szkoły polegający na wykonaniu zawartej Umowy sprzedaży i/lub podejmowaniu czynności zmierzających do zawarcia Umowy sprzedaży (kontakt ze Słuchaczem) oraz budowaniu pozytywnych relacji ze Słuchaczami. W przypadku zapisania się do newslettera podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest zgoda Słuchacza.
 4. Dane osobowe Słuchacza wykorzystywane są przez Szkołę jedynie w celu, w którym zostały przekazane przez Słuchacza: dla potrzeb kontaktu (przez okres kontaktowania się ze Słuchaczem, i/lub wykonania Umowy sprzedaży, realizacji Kursu (do czasu realizacji Umowy sprzedaży) i/lub wysyłki drogą mailową informacji o charakterze reklamowym, handlowym, marketingowym (newsletter) (do czasu rezygnacji z newslettera).
 5. Administratorem danych osobowych jest podmiot wskazany w §1. regulaminu. Podanie danych osobowych w każdej z sytuacji wskazanych w pkt. 3. jest dobrowolne, lecz niezbędne dla potrzeb kontaktu ze Słuchaczem i/lub wykonania Umowy sprzedaży, realizacji Kursu i/lub wysyłki newslettera. Dane osobowe udostępnione Szkole nie będą przekazywane podmiotom trzecim, innym niż wskazane w regulaminie Serwisu internetowego, w innym celu niż wskazane w tymże regulaminie, bez uzyskania uprzedniej odrębnej zgody Słuchacza.
 6. Szkoła informuje także, że Słuchacz ma, w każdym czasie, prawo przenoszenia danych, prawo dostępu do treści danych osobowych oraz możliwość ich poprawiania, wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania danych, a udzielona zgoda na przetwarzanie danych może być przez Słuchacza cofnięta w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
 7. Słuchacz ma także prawo do wniesienia skargi dot. przetwarzania danych osobowych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 8. Szkoła niniejszym informuje, że nigdy nie przekazuje, nie sprzedaje, ani nie użycza zgromadzonych danych osobowych Słuchacza osobom trzecim, chyba że za wyraźną zgodą lub na życzenie Słuchacza, albo na żądanie uprawnionych na podstawie prawa organów państwa w związku z toczącymi się postępowaniami.
 9. Szkoła przetwarza dane osobowe przekazywane przez Słuchaczy w sposób zgodny z zakresem udzielonego przez Słuchacza zezwolenia oraz wymogami prawa, w tym przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), w szczególności zabezpiecza dane osobowe Słuchaczy przed udostępnieniem ich osobom nieupoważnionym, utratą, czy uszkodzeniem.
 10. Podczas wizyty Słuchacza w Serwisie internetowym automatycznie mogą być zbierane dane adresu IP, nazwa domeny, typ przeglądarki, typ systemu operacyjnego (w tym tzw. logi lub pliki dziennika). Dane mogą być zbierane przez pliki „cookies” oraz system „Google Analytics”, tj. system analityki internetowej dający wgląd w ruch w Serwisie internetowym oraz w skuteczność działań marketingowych. Szczegółowe i najbardziej aktualne informacje na ten temat, znajdują się bezpośrednio na stronie producenta.
 11. Serwis internetowy wykorzystuje pliki „cookies”(ciasteczka), które służą do celów identyfikacji przeglądarki podczas korzystania z Serwisu internetowego, aby wiadomo było, jaką stronę wyświetlić. Ciasteczka nie zawierają żadnych danych osobowych. Wchodząc do Serwisu internetowego na komputerze Słuchacza mogą być umieszczane pewne informacje, które mogą mieć formę pliku „cookie”.
 12. Pliki „cookies“ używane w Serwisie internetowym są bezpieczne i nie mają szkodliwego wpływu na komputer Słuchacza. Słuchacz może zmienić sposób korzystania z plików „cookies“ przez przeglądarkę, w tym zablokować lub usunąć te, które pochodzą z Serwisu internetowego. W większości przeglądarek internetowych można usuwać, kasować pliki typu „cookies“ z twardego dysku komputera, zablokować wszystkie przysyłane pliki „cookies“ lub ustawić ostrzeżenie przed zapisaniem takich plików na dysku. W tym celu należy zapoznać się z instrukcją obsługi lub tematami pomocy używanej przeglądarki internetowej. Proces kontroli i usuwania plików „cookies” może różnić się w zależności
  od używanej przeglądarki. Ograniczenie stosowania plików „cookies” może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne w Serwisie internetowym.
 13. Administrator danych osobowych jest uprawniony do wprowadzania zmian do niniejszej Polityki z ważnych przyczyn (np. zmiana organizacji Kursów, Usług, działania Szkoły, zmiana przepisów prawa). W przypadku wprowadzenia zmian, Słuchacz zostanie powiadomiony z co najmniej 7-dniowym wyprzedzeniem przed dniem wejścia w życie zmian – odpowiednia informacja o zmianach w Polityce zostanie umieszczona w Serwisie internetowym.
 14. W razie braku akceptacji zmienionej Polityki, Słuchacz ma prawo do wypowiedzenia Polityki, a tym samym odmowy dalszego pozostawiania swoich danych wskazanych podczas zapisywania się do Szkoły i/lub zapisywania się do subskrypcji newslettera, co wiąże się dla Szkoły z obowiązkiem usunięcia danych osobowych takiego Słuchacza z bazy klientów i/lub bazy odbiorców newslettera. Zmiana Polityki, w zakresie, w jakim jej postanowienia stosują się do Umów sprzedaży zawartych w Serwisie internetowym, nie zmienia treści Umów zawartych przed zmianą Polityki.
 15. Słuchacz proszony jest o niezwłocznie zawiadomienie Administratora danych osobowych o wszelkich stwierdzonych przez niego naruszeniach zasad bezpieczeństwa związanych z korzystaniem z Serwisu internetowego. W przypadku jakichkolwiek pytań, uwag oraz wniosków, czy sugestii dotyczących niniejszej Polityki Słuchacz proszony jest także o kontakt z Administratorem danych osobowych. Wszelkie dane kontaktowe do Administratora wskazane są w zakładce KONTAKT w Serwisie internetowym.

Niniejsza Polityka obowiązuje od dnia 25.05.2018 roku.

© 2020 SIE – Szkoła Inteligencji Emocjonalnej.