Polityka prywatności i plików cookies

POLITYKA PRYWATNOŚCI I PLIKÓW COOKIES

 1. Niniejsza Polityka prywatności (zwana dalej „Polityką”) jest skierowana do Słuchaczy korzystających ze Szkoły której strona internetowa dostępna jest w domenie www.sie.edu.pl (zwany dalej „Serwisem internetowym”)’ i określa rodzaj, zakres, sposoby korzystania z danych oraz zabezpieczenie danych osobowych. Polityka ma charakter informacyjny. Wszelkie pojęcia pisane wielką literą mają takie samo znaczenie, jak przypisane im w regulaminie Serwisu internetowego, chyba że co innego wynika z niniejszej Polityki. Polityka ma charakter informacyjny i stanowi integralną część regulaminu Serwisu internetowego.
 2. Administratorem danych osobowych uzyskiwanych od Słuchaczy jest Szkoła, tj. Pan Jarosław Świątek prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą pod firmą JMS GROUP Jarosław Świątek pod adresem: ul. Krzycka nr 92A lok. 7, 53-020 Wrocław, NIP: 614-153-39-54, REGON 020844120 (zwany dalej „Administratorem danych osobowych”).
 3. Użytkownik, wypełniając Formularz kontaktowy, kontaktując się ze Szkołą mailowo lub telefonicznie, i/lub rejestrując Konto, i /lub zawierając Umowę sprzedaży, i/lub zapisując się na subskrypcję newslettera – przekazuje Szkole swoje dane osobowe (imię i nazwisko, adres, adres email, nr telefonu, ewentualnie nazwa firmy, adres prowadzenia działalności, NIP, adres IP komputera, z którego korzysta użytkownik podczas korzystania z Serwisu internetowego).
 4. Cele i czynności przetwarzania danych osobowych:
   1. zawarcie Umowy sprzedaży Usługi i zapisanie się na Kurs – podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu wykonania Umowy zawartej ze Słuchaczem. Dane przekazane przez Słuchacza wykorzystywane są w celu realizacji zawartej ze Słuchaczem umowy sprzedaży Usługi, zaś podstawą prawną ich przetwarzania jest z art. 6 ust. 1 lit. b) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (zwane dalej „Rozporządzeniem RODO”). Dane będą przetwarzane przez Szkołę przez okres niezbędny do wykonania zawartej umowy i realizacji Kursu, jednak nadal będzie on przechowywał dane Słuchacza w celu obrony przed ewentualnymi roszczeniami związanymi z ewentualnym odstąpieniem od umowy sprzedaży, rozpatrzenia reklamacji, dla celów rozliczeń podatkowych, co stanowi uzasadniony interes Administratora danych osobowych, o którym mowa w art. 6 ust. 1. lit. f) Rozporządzenia RODO;
   2. rejestracja Konta w Serwisie internetowym – użytkownik może dokonać rejestracji Konta , a podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu rejestracji Konta. Dane przekazane podczas rejestracji wykorzystywane są w celu prowadzenia Konta oraz wykonania zawieranych przez użytkownika Serwisu internetowego Umów sprzedaży Usług, zaś podstawą prawną ich przetwarzania jest zgoda udzielona przez użytkownika podczas rejestracji Konta (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia RODO). Dane będą przetwarzane będą przez Szkołę przez czas prowadzenia Konta, chyba że wcześniej użytkownik Serwisu internetowego zrezygnuje z jego posiadania. Rezygnacja z Konta nie prowadzi jednak do usunięcia danych z bazy. Administrator danych osobowych nadal będzie przechowywał dane użytkownika w celu obrony przed ewentualnymi roszczeniami związanymi z prowadzeniem Konta, w szczególności na potrzeby wykazania udzielenia przez użytkownika zgody na rejestrację, co stanowi uzasadniony interes Administratora danych osobowych, o którym mowa w art. 6 ust. 1. lit. f) Rozporządzenia RODO;
   3. kontakt użytkownika Serwisu internetowego ze Szkołą – kontaktując się za pośrednictwem poczty elektronicznej, telefonicznie, czy za pośrednictwem formularza kontaktowego dostępnego w Serwisie internetowym – użytkownik przekazuje Administratorowi danych osobowych swój adres e-mail jako adres nadawcy wiadomości, swoje imię i nazwisko, nr telefonu kontaktowego oraz ewentualnie adres. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne, aby Szkoła mogła nawiązać kontakt z Użytkownikiem Serwisu internetowego. Dane Użytkownika są w tym przypadku przetwarzane w celu kontaktu z Administratorem danych osobowych, na podstawie czynności żądanych i zainicjowanych przez użytkownika, a podstawą przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. b) Rozporządzenia RODO. Podstawą prawną przetwarzania danych po zakończeniu kontaktu jest usprawiedliwiony cel w postaci archiwizacji korespondencji na potrzeby wykazania jej przebiegu w przyszłości (art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia RODO). Treść korespondencji może podlegać archiwizacji, Administrator danych osobowych nie jest w stanie jednoznacznie określić, kiedy korespondencja zostanie usunięta. Użytkownik Serwisu internetowego ma prawo do domagania się przedstawienia historii korespondencji, jaką prowadził z Administratorem danych osobowych (jeżeli podlegała archiwizacji), jak również domagać się jej usunięcia, chyba że archiwizacja jest uzasadniona z uwagi na nadrzędny interes Administratora danych osobowych, np. obrona przed potencjalnymi roszczeniami ze strony użytkownika Serwisu internetowego;
   4. subskrypcja newslettera – użytkownik, który chce subskrybować newsletter, aby otrzymywać drogą mailową informacje od Administratora danych osobowych wyraża zgodę na wykorzystanie jego adresu email. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne, by zapisać się do subskrypcji. Dane wykorzystywane są w celu umożliwienia użytkownikowi otrzymywania treści w ramach subskrypcji, zaś podstawą prawną ich przetwarzania jest zgoda udzielona przez użytkownika podczas zapisywania się do newslettera (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia RODO. Dane będą przetwarzane przez Administratora danych osobowych przez okres opłaconej subskrypcji, chyba że wcześniej użytkownik zrezygnuje z subskrypcji. Rezygnacja z subskrypcji nie prowadzi jednak do usunięcia danych z bazy. Administrator danych osobowych nadal będzie przechowywał dane użytkownika w systemie mailingowym w celu obrony przed ewentualnymi roszczeniami związanymi z subskrypcją, w szczególności na potrzeby wykazania udzielenia przez Użytkownika zgody na subskrypcję, co stanowi uzasadniony interes Administratora danych osobowych, o którym mowa w art. 6 ust. 1. lit. f) Rozporządzenia RODO.
 5. Szkoła może także wykorzystywać dane osobowe użytkownika Serwisu internetowego w celu realizacji przez innych ciążących na niej jako na administratorze danych osobowych, np. w celu dochodzenia roszczeń wynikających z Umów sprzedaży Usług zawieranych za pośrednictwem Serwisu internetowego, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) oraz art. 9 ust. 2 lit. h) Rozporządzenia RODO – przez okresy przedawnienia roszczeń, określone w przepisach prawa.
 6. Administrator danych osobowych informuje, że użytkownik Serwisu internetowego ma, w każdym czasie, prawo przenoszenia danych, prawo dostępu do treści danych osobowych oraz możliwość ich poprawiania, sprostowania, wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania danych, a udzielona zgoda na przetwarzanie danych może być przez użytkownika cofnięta w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Administrator danych osobowych może odmówić usunięcia danych osobowych użytkownika, jeżeli istnieją przesłanki wynikające z przepisów prawa. Użytkownik ma także prawo do wniesienia skargi dot. przetwarzania danych osobowych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Zasady związane z realizacją wskazanych uprawnień zostały opisane szczegółowo w art. 16 – 21 Rozporządzenia RODO, wskazane w niniejszym punkcie uprawnienia użytkownika Serwisu internetowego nie są bezwzględne i nie będą przysługiwać użytkownikowi w stosunku do wszystkich czynności przetwarzania jego danych osobowych. Dane Słuchaczy i użytkowników Serwisu internetowego nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
 7. Szkoła niniejszym informuje, że nigdy nie przekazuje, nie sprzedaje, ani nie użycza zgromadzonych danych osobowych użytkownika Serwisu internetowego i Słuchacza osobom trzecim poza podmiotami wskazanymi w regulaminie Serwisu internetowego (np. bank realizujący płatności Słuchacza, trener- prowadzący dany Kurs, operator systemu płatności elektronicznych PayU, firma księgowa obsługująca Szkołę, firmie zapewniającej hosting serwera na którym znajduje się Serwis internetowy, firmie informatycznej obsługującej Szkołę, itd.), chyba że za wyraźną zgodą lub na życzenie Słuchacza, albo na żądanie uprawnionych na podstawie prawa organów państwa w związku z toczącymi się postępowaniami.
 8. Szkoła przetwarza dane osobowe przekazywane przez użytkowników Serwisu internetowego i Słuchaczy w sposób zgodny z zakresem udzielonego przez użytkownika i Słuchacza zezwolenia oraz wymogami prawa, w tym przepisów Rozporządzenia RODO, w szczególności zabezpiecza dane osobowe użytkowników Serwisu internetowego i Słuchaczy przed udostępnieniem ich osobom nieupoważnionym, utratą, czy uszkodzeniem. Miejsca logowania do Konta i wprowadzania danych osobowych w Serwisie internetowym są chronione w warstwie transmisji (certyfikat SSL), dzięki czemu dane osobowe i dane logowania zostają zaszyfrowane w komputerze użytkownika i mogą być odczytane jedynie na docelowym serwerze.
 9. Podczas wizyty użytkownika w Serwisie internetowym automatycznie mogą być zbierane dane adresu IP, nazwa domeny, typ przeglądarki, typ systemu operacyjnego (w tym tzw. logi lub pliki dziennika). Dane mogą być zbierane przez pliki „cookies” oraz system „Google Analytics” (Google Inc. z siedzibą w USA), tj. system analityki internetowej dający wgląd w ruch w Serwisie internetowym oraz w skuteczność działań marketingowych. Szkoła nie przekazuje do operatora tej usługi danych osobowych, a jedynie zanonimizowane informacje. Usługa bazuje na wykorzystaniu ciasteczek w urządzeniu końcowym użytkownika Serwisu internetowego. W zakresie informacji o preferencjach użytkownika gromadzonych przez sieć reklamową Google użytkownik może przeglądać i edytować informacje wynikające z plików cookies przy pomocy narzędzia: https://www.google.com/ads/preferences/
 10. Serwis internetowy wykorzystuje pliki „cookies”(ciasteczka), które służą do celów identyfikacji przeglądarki podczas korzystania z Serwisu internetowego, aby wiadomo było, jaką stronę wyświetlić. Ciasteczka nie zawierają żadnych danych osobowych. Wchodząc do Serwisu internetowego na komputerze użytkownika Serwisu internetowego mogą być umieszczane pewne informacje, które mogą mieć formę pliku „cookie”. Informacje zbierane i generowane przez pliki „cookies“ w Serwisie internetowym nie pozwalają na personalizację i identyfikację użytkownika, a w wyniku ich wykorzystywania nie są przechowywane żadne dane osobowe użytkownika Serwisu internetowego.
 11. Pliki „cookies“ używane w Serwisie internetowym są bezpieczne i nie mają szkodliwego wpływu na komputer Słuchacza. Korzystając ze Serwisu internetowego użytkownik wyraża zgodę na używanie plików „cookies” zgodnie z niniejszą Polityką. Użytkownik może w każdej chwili zmienić sposób korzystania z plików „cookies” przez przeglądarkę, w tym zablokować lub usunąć te, które pochodzą z Serwisu internetowego. W większości przeglądarek internetowych można usuwać, kasować pliki typu „cookies“ z twardego dysku komputera, zablokować wszystkie przysyłane pliki „cookies“ lub ustawić ostrzeżenie przed zapisaniem takich plików na dysku. W tym celu należy zapoznać się z instrukcją obsługi lub tematami pomocy używanej przeglądarki internetowej. Proces kontroli i usuwania plików „cookies” może różnić się w zależności od używanej przeglądarki. Ograniczenie stosowania plików „cookies” może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne w Serwisie internetowym.
 12. Administrator danych osobowych jest uprawniony do wprowadzania zmian do niniejszej Polityki z ważnych przyczyn (np. zmiana organizacji Kursów, Usług, działania Szkoły, zmiana przepisów prawa). W przypadku wprowadzenia zmian, użytkownik i Słuchacz zostanie powiadomiony z co najmniej 7-dniowym wyprzedzeniem przed dniem wejścia w życie zmian – odpowiednia informacja o zmianach w Polityce zostanie umieszczona w Serwisie internetowym, a użytkownik subskrybujący newsletter zostanie powiadomiony także drogą mailową na udostępniony adres email.
 13. W razie braku akceptacji zmienionej Polityki, użytkownik Serwisu internetowego i Słuchacz ma prawo do wypowiedzenia Polityki, a tym samym odmowy dalszego pozostawiania swoich danych wskazanych podczas zapisywania się do Szkoły i/lub zapisywania się do subskrypcji newslettera, co wiąże się dla Szkoły z obowiązkiem usunięcia danych osobowych takiego Słuchacza z bazy klientów i/lub bazy odbiorców newslettera. Zmiana Polityki, w zakresie, w jakim jej postanowienia stosują się do Umów sprzedaży Usług zawartych w Serwisie internetowym, nie zmienia treści Umów zawartych przed zmianą Polityki.
 14. Użytkownik proszony jest o niezwłocznie zawiadomienie Administratora danych osobowych o wszelkich stwierdzonych przez niego naruszeniach zasad bezpieczeństwa związanych z korzystaniem z Serwisu internetowego. W przypadku jakichkolwiek pytań, uwag oraz wniosków, czy sugestii dotyczących niniejszej Polityki użytkownik proszony jest także o kontakt z Administratorem danych osobowych. Wszelkie dane kontaktowe do Administratora wskazane są w zakładce KONTAKT w Serwisie internetowym.

Niniejsza Polityka obowiązuje od dnia 10.06.2020 roku.

© 2021 SIE – Szkoła Inteligencji Emocjonalnej.