Polityka prywatności i plików cookies

POLITYKA PRYWATNOŚCI I PLIKÓW COOKIES

 1. Niniejsza Polityka prywatności (zwana dalej „Polityką”) jest skierowana do Słuchaczy korzystających ze Szkoły której strona internetowa dostępna jest w domenie www.sie.edu.pl (zwana dalej „Szkołą”), a także do Użytkowników i Zamawiających w sklepie internetowym także dostępnym w domenie www.sie.edu.pl/sklep i określa rodzaj, zakres, sposoby korzystania z danych oraz zabezpieczenie danych osobowych. Polityka ma charakter informacyjny. Wszelkie pojęcia pisane wielką literą mają takie samo znaczenie, jak przypisane im w regulaminie Szkoły lub też w regulaminie Sklepu internetowego, chyba że co innego wynika z niniejszej Polityki. Polityka ma charakter informacyjny i stanowi integralną część regulaminu Szkoły oraz integralną część regulaminu Sklepu internetowego.
 2. Administratorem danych osobowych uzyskiwanych od Słuchaczy Szkoły oraz od Użytkowników i Zamawiających Sklepu internetowego, tj. Pan Jarosław Świątek prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą pod firmą JMS GROUP Jarosław Świątek pod adresem: ul. Krzycka nr 92A lok. 7, 53-020 Wrocław, NIP: 614-153-39-54, REGON 020844120 (zwany dalej „Administratorem”).
 3. Użytkownik dokonując Zamówienia w Sklepie internetowym bez rejestracji Konta/zapisując się do Szkoły bez rejestracji Konta, i/lub rejestrując Konto, wypełniając formularz kontaktowy, kontaktując się z Administratorem danych osobowych mailowo lub telefonicznie, i /lub zawierając Umowę sprzedaży, i/lub zapisując się na subskrypcję newslettera – przekazuje Administratorowi swoje dane osobowe (imię i nazwisko, adres, adres email, nr telefonu, ewentualnie nazwa firmy, adres prowadzenia działalności, NIP, imię i nazwisko oraz wiek osoby badanej, adres IP komputera, z którego korzysta Użytkownik podczas korzystania ze Sklepu internetowego, i/lub Szkoły).
 4. Cele i czynności przetwarzania danych osobowych:
   1. zawarcie Umowy sprzedaży Usługi i zapisanie się na Kurs/zawarcie Umowy sprzedaży Produktu w Sklepie internetowym – podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu wykonania Umowy sprzedaży zawartej ze Słuchaczem Szkoły/Zamawiającym w Sklepie internetowym. Dane przekazane przez Słuchacza/Zamawiającego wykorzystywane są w celu realizacji zawartej przez strony Umowy sprzedaży Usługi/Produktu, zaś podstawą prawną ich przetwarzania jest z art. 6 ust. 1 lit. b) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (zwane dalej „Rozporządzeniem RODO”). Dane będą przetwarzane przez Administratora przez okres niezbędny do wykonania zawartej Umowy sprzedaży i realizacji Kursu/realizacji przedmiotu Umowy sprzedaży Produktu, jednak nadal będzie on przechowywał dane Słuchacza/Zamawiającego w celu obrony przed ewentualnymi roszczeniami związanymi z ewentualnym odstąpieniem od Umowy sprzedaży, rozpatrzenia reklamacji, dla celów rozliczeń podatkowych, co stanowi uzasadniony interes Administratora, o którym mowa w art. 6 ust. 1. lit. f) Rozporządzenia RODO;
   2. rejestracja Konta  – Użytkownik w celu nie podawania przy kolejnych Zamówieniach danych osobowych może dokonać rejestracji Konta. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu rejestracji Konta. Dane przekazane podczas rejestracji wykorzystywane są w celu prowadzenia Konta i wykonania zawieranych przez Słuchacza Umów sprzedaży Usług/ zawieranych przez Zamawiającego Umów sprzedaży Produktów, zaś podstawą prawną ich przetwarzania jest zgoda udzielona przez Użytkownika podczas rejestracji Konta (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia RODO). Dane będą przetwarzane będą przez Administratora przez czas prowadzenia Konta, chyba że wcześniej Słuchacz Szkoły/Użytkownik Sklepu internetowego/ zrezygnuje z jego posiadania. Rezygnacja z Konta nie prowadzi jednak do usunięcia danych z bazy. Administrator nadal będzie przechowywał dane Użytkownika w celu obrony przed ewentualnymi roszczeniami związanymi z prowadzeniem Konta, w szczególności na potrzeby wykazania udzielenia przez Użytkownika zgody na rejestrację, co stanowi uzasadniony interes Administratora danych osobowych, o którym mowa w art. 6 ust. 1. lit. f) Rozporządzenia RODO;
   3. kontakt Użytkownika z Administratorem  – kontaktując się za pośrednictwem poczty elektronicznej, telefonicznie, czy za pośrednictwem formularza kontaktowego dostępnego w domenie www.sie.edu.pl  – użytkownik przekazuje Administratorowi swój adres e-mail jako adres nadawcy wiadomości, swoje imię i nazwisko, nr telefonu kontaktowego oraz ewentualnie adres. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne, aby Administrator mógł nawiązać kontakt z Użytkownikiem Szkoły/Użytkownikiem Sklepu internetowego. Dane Użytkownika są w tym przypadku przetwarzane w celu kontaktu z Administratorem na podstawie czynności żądanych i zainicjowanych przez użytkownika, a podstawą przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. b) Rozporządzenia RODO. Podstawą prawną przetwarzania danych po zakończeniu kontaktu jest usprawiedliwiony cel w postaci archiwizacji korespondencji na potrzeby wykazania jej przebiegu w przyszłości (art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia RODO). Treść korespondencji może podlegać archiwizacji, Administrator nie jest w stanie jednoznacznie określić, kiedy korespondencja zostanie usunięta. Użytkownik ma prawo do domagania się przedstawienia historii korespondencji, jaką prowadził z Administratorem (jeżeli podlegała archiwizacji), jak również domagać się jej usunięcia, chyba że archiwizacja jest uzasadniona z uwagi na nadrzędny interes Administratora danych osobowych, np. obrona przed potencjalnymi roszczeniami ze strony Użytkownika;
   4. korzystanie z usługi świadczonej przez Administratora drogą elektroniczną czyli usługi przypomnienie Hasła do Konta – podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu wykonania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną przez Administratora. Dane przekazane przez Użytkownika/Słuchacza wykorzystywane są w celu przypomnienia drogą mailową Użytkownikowi Hasła do Konta, zaś podstawą prawną ich przetwarzania jest wykonanie umowy zawartej z Użytkownikiem, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b) Rozporządzenia RODO. Dane będą przetwarzane przez Administratora przez okres niezbędny do wykonania umowy o świadczenie usługi drogą elektroniczną. Po wykonaniu umowy, Administrator danych osobowych nadal będzie przechowywał dane Użytkownika w celu obrony przed ewentualnymi roszczeniami dot. usług świadczonych przez Administratora drogą elektroniczną, rozpatrywania reklamacji, co stanowi uzasadniony interes Administratora, o którym mowa w art. 6 ust. 1. lit. f) Rozporządzenia RODO;
   5. subskrypcja newslettera – Użytkownik, który chce subskrybować newsletter, aby otrzymywać drogą mailową informacje od Administratora wyraża swoją zgodę na wykorzystanie jego adresu email. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne, by zapisać się do subskrypcji. Dane wykorzystywane są w celu umożliwienia Użytkownikowi otrzymywania treści w ramach subskrypcji, zaś podstawą prawną ich przetwarzania jest zgoda udzielona przez Użytkownika podczas zapisywania się do newslettera, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia RODO. Dane będą przetwarzane przez Administratora przez okres subskrypcji, chyba że wcześniej Użytkownik zrezygnuje z niej. Rezygnacja z subskrypcji nie prowadzi jednak do usunięcia danych z bazy. Administrator nadal będzie przechowywał dane Użytkownika w systemie mailingowym w celu obrony przed ewentualnymi roszczeniami związanymi z subskrypcją, w szczególności na potrzeby wykazania udzielenia przez Użytkownika zgody na subskrypcję, co stanowi uzasadniony interes Administratora, o którym mowa w art. 6 ust. 1. lit. f) Rozporządzenia RODO.
 5. Administrator może także wykorzystywać dane osobowe Użytkownika/Słuchacza Szkoły, Użytkownika i Zamawiającego w Sklepie internetowym w celu realizacji przez innych ciążących na niej jako na administratorze danych osobowych, np. w celu dochodzenia roszczeń wynikających z Umów sprzedaży Usług/Umowy sprzedaży Produktów na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) oraz art. 9 ust. 2 lit. h) Rozporządzenia RODO – przez okresy przedawnienia roszczeń, określone w przepisach prawa.
 6. Administrator informuje, że Użytkownik ma, w każdym czasie, prawo przenoszenia danych, prawo dostępu do treści danych osobowych oraz możliwość ich poprawiania, sprostowania, wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania danych, a udzielona zgoda na przetwarzanie danych może być przez użytkownika cofnięta w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Administrator może odmówić usunięcia danych osobowych Użytkownika, jeżeli istnieją przesłanki wynikające z przepisów prawa. Użytkownik ma także prawo do wniesienia skargi dot. przetwarzania danych osobowych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Wskazane w niniejszym punkcie uprawnienia Użytkownika nie są bezwzględne i nie będą przysługiwać Użytkownikowi w stosunku do wszystkich czynności przetwarzania jego danych osobowych. Dane Użytkowników nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu. Dane nie są przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy.
 7. Zasady związane z realizacją wskazanych uprawnień Użytkownika zostały opisane szczegółowo w art. 15 – 21 Rozporządzenia RODO, m.in.:
  1. prawo do usunięcia danych – tzw. „prawo do bycia zapomnianym” (art. 17 Rozporządzenia RODO):

Użytkownik ma prawo żądania usunięcia wszystkich lub niektórych danych osobowych jeżeli:
a) dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w których były przetwarzane,
b) dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem,
c) dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego przewidzianego w prawie Unii Europejskiej lub prawie państwa członkowskiego, któremu Administrator podlega,
d) dane osobowe zostały zebrane w związku z oferowaniem usług społeczeństwa informacyjnego. Pomimo żądania usunięcia danych osobowych, w związku z wniesieniem sprzeciwu, Administrator może zachować pewne dane osobowe w zakresie, w jakim przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, jak również do wywiązania się z prawnego obowiązku wymagającego przetwarzania na mocy prawa. Dotyczy to w szczególności danych osobowych obejmujących: imię, nazwisko, adres e-mail, które to dane zachowywane są dla celów rozpatrywania skarg oraz roszczeń związanych z korzystaniem z usług Administratora.

  1. prawo do ograniczenia przetwarzania danych (art. 18 Rozporządzenia RODO):
   Użytkownik ma prawo do żądania ograniczenia przetwarzania jego danych osobowych. Zgłoszenie żądania, do czasu jego rozpatrzenia uniemożliwia korzystanie z określonych funkcjonalności lub usług, z których korzystanie będzie się wiązało z przetwarzaniem danych objętych żądaniem. Użytkownik ma prawo do żądania ograniczenia wykorzystania danych osobowych w następujących przypadkach:
   a) gdy kwestionuje prawidłowość swoich danych osobowych – wówczas Administrator ogranicza ich wykorzystanie na czas potrzebny do sprawdzenia prawidłowości danych, nie dłużej jednak niż na 7 dni,

b) gdy przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a zamiast usunięcia danych Użytkownik zażąda ograniczenia ich wykorzystania,
c) gdy dane osobowe przestały być niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub wykorzystywane ale są one potrzebne Użytkownikowi w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń,
d) gdy wniósł sprzeciw wobec wykorzystania jego danych – wówczas ograniczenie następuje na czas potrzebny do rozważenia, czy – ze względu na szczególną sytuację – ochrona interesów, praw i wolności Użytkownika przeważa nad interesami, które realizuje Administrator przetwarzając dane osobowe Użytkownika.

  1. prawo dostępu do danych (art. 15 Rozporządzenia RODO):
   Użytkownik ma prawo uzyskać od Administratora potwierdzenie, czy przetwarza dane osobowe, a jeżeli ma to miejsce, Użytkownik ma prawo:
   a) uzyskać dostęp do swoich danych osobowych, ;
   b) uzyskać informacje o celach przetwarzania, kategoriach przetwarzanych danych osobowych, o odbiorcach lub kategoriach odbiorców tych danych, planowanym okresie przechowywania danych Użytkownika albo o kryteriach ustalania tego okresu (gdy określenie planowanego okresu przetwarzania danych nie jest możliwe), o prawach przysługujących Użytkownikowi na mocy Rozporządzenia RODO oraz o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego, o źródle tych danych, o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu oraz o zabezpieczeniach stosowanych w związku z przekazaniem tych danych poza Unię Europejską;
   c) uzyskać kopię swoich danych osobowych.

  2. prawo do sprostowania danych (art. 16 Rozporządzenia RODO):
   Użytkownik ma prawo do żądania od Administratora niezwłocznego sprostowania dotyczących jego danych osobowych, które są nieprawidłowe. Z uwzględnieniem celów przetwarzania, Użytkownik, którego dane dotyczą ma prawo żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, w tym przez przedstawienie dodatkowego oświadczenia, kierując prośbę do Administratora danych osobowych.

 1. Administrator niniejszym informuje, że nigdy nie przekazuje, nie sprzedaje, ani nie użycza zgromadzonych danych osobowych Użytkownika/ Słuchacza Szkoły/Zamawiającego w Sklepie internetowym osobom trzecim poza podmiotami wskazanymi w regulaminie Szkoły/regulaminie Sklepu internetowego (np. bank realizujący płatności Słuchacza/Zamawiającego, trener- prowadzący dany Kurs w Szkole, operator systemu płatności elektronicznych PayU, firma księgowa obsługująca Administratora, firmie zapewniającej hosting serwera na którym znajduje się domena www.sie.edu.pl, firmie informatycznej obsługującej Administratora, itd.), chyba że za wyraźną zgodą lub na życzenie Użytkownika, albo na żądanie uprawnionych na podstawie prawa organów państwa w związku z toczącymi się postępowaniami.
 2. Administrator przetwarza dane osobowe przekazywane przez Użytkowników/Słuchaczy Szkoły/Zamawiających w Sklepie internetowym w sposób zgodny z zakresem udzielonego mu zezwolenia oraz wymogami prawa, w tym przepisów Rozporządzenia RODO, w szczególności zabezpiecza udostępnione mu dane osobowe przed udostępnieniem ich osobom nieupoważnionym, utratą, czy uszkodzeniem. Miejsca logowania do Konta i wprowadzania danych osobowych w domenie www.sie.edu.pl, są chronione w warstwie transmisji (certyfikat SSL), dzięki czemu dane osobowe i dane logowania zostają zaszyfrowane w komputerze Użytkownika i mogą być odczytane jedynie na docelowym serwerze.
 3. Podczas wizyty Użytkownika na stronie www.sie.edu.pl automatycznie mogą być zbierane dane adresu IP, nazwa domeny, typ przeglądarki, typ systemu operacyjnego (w tym tzw. logi lub pliki dziennika). Dane mogą być zbierane przez pliki „cookies” oraz system „Google Analytics” (Google Inc. z siedzibą w USA), tj. system analityki internetowej dający wgląd w ruch na stronie internetowej oraz w skuteczność działań marketingowych. Administrator nie przekazuje do operatora tej usługi danych osobowych, a jedynie zanonimizowane informacje. Usługa bazuje na wykorzystaniu ciasteczek w urządzeniu końcowym Użytkownika strony internetowej. W zakresie informacji o preferencjach Użytkownika gromadzonych przez sieć reklamową Google Użytkownik może przeglądać i edytować informacje wynikające z plików cookies przy pomocy narzędzia: https://www.google.com/ads/preferences/
 4. Strona internetowa www.sie.edu.pl, wykorzystuje pliki „cookies”(ciasteczka), które służą do celów identyfikacji przeglądarki podczas korzystania z niej, aby wiadomo było, jaką stronę wyświetlić. Ciasteczka nie zawierają żadnych danych osobowych. Wchodząc na www.sie.edu.pl na komputerze Użytkownika mogą być umieszczane pewne informacje, które mogą mieć formę pliku „cookie”. Informacje zbierane i generowane przez pliki „cookies“ nie pozwalają na personalizację i identyfikację Użytkownika, a w wyniku ich wykorzystywania nie są przechowywane żadne dane osobowe Użytkownika strony internetowej.
 5. Pliki „cookies“ na www.sie.edu.pl stosowane sąwyłącznie w celu lepszego dostosowania witryny do indywidualnych preferencji Użytkownika. Ponadto, pliki „cookies“ mogą służyć następującym celom:
 1. zapewnienia prawidłowego działania i poprawy funkcjonalności www.sie.edu.pl– pliki „cookies“ umożliwiają zapamiętywanie informacji, które zostały podane przez Użytkownika, np. Loginu;

 2. poprawa wydajności i optymalizacji działania na www.sie.edu.pl– pliki „cookies“ umożliwiają odczytywanie informacji na temat tego, w jaki sposób Użytkownicy poruszają się po stronie internetowej, a tym samym pomagają usprawniać jej działanie;

 3. targetowanie treści informacyjnych i promocyjnych – pliki „cookies“ mają na celu automatyczne dostosowanie zawartości na www.sie.edu.pldo potrzeb Użytkownika;

 4. w celu zapobiegania wysyłaniu spamu.

 1. Pliki „cookies“ używane na www.sie.edu.pl,są bezpieczne i nie mają szkodliwego wpływu na komputer Użytkownika. Korzystając ze strony internetowej Użytkownik wyraża zgodę na używanie plików „cookies” zgodnie z niniejszą Polityką. Użytkownik może w każdej chwili zmienić sposób korzystania z plików „cookies” przez przeglądarkę, w tym zablokować lub usunąć te, które pochodzą ze strony www.sie.edu.pl. W większości przeglądarek internetowych można usuwać, kasować pliki typu „cookies“ z twardego dysku komputera, zablokować wszystkie przysyłane pliki „cookies“ lub ustawić ostrzeżenie przed zapisaniem takich plików na dysku. W tym celu należy zapoznać się z instrukcją obsługi lub tematami pomocy używanej przeglądarki internetowej. Proces kontroli i usuwania plików „cookies” może różnić się w zależności od używanej przeglądarki. Ograniczenie stosowania plików „cookies” może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na www.sie.edu.pl
 2. Witryna internetowa www.sie.edu.pl może zawierać także zawierać linki do innych stron internetowych nieadministrowanych przez Administratora, zatem nie może on ponosić odpowiedzialności, ani za zawartość tychże stron, ani za stopień ochrony prywatności realizowany przez administratorów tych stron. Administrator informuje także, że niniejsza Polityka dotyczy tylko www.sie.edu.pl oraz że po przejściu na inne strony, zalecane jest, aby Użytkownik zapoznał się z właściwą danej stronie polityką prywatności, zanim udostępni tam swoje dane osobowe. Decydując się na przejście na takie strony i odwiedzenie ich, Użytkownik czyni to na własną odpowiedzialność.
 3. Administrator jest uprawniony do wprowadzania zmian do niniejszej Polityki z ważnych przyczyn (np. zmiana organizacji Kursów, Usług, zmiana zasad sprzedaży w Sklepie internetowym, zmiana zasad działania Szkoły, zmiana przepisów prawa). W przypadku wprowadzenia zmian, Użytkownik zostanie powiadomiony z co najmniej 7-dniowym wyprzedzeniem przed dniem wejścia w życie zmian – odpowiednia informacja o zmianach w Polityce zostanie umieszczona na www.sie.edu.pl, a Użytkownik posiadające Konto i/lub subskrybujący newsletter zostanie powiadomiony także drogą mailową na udostępniony adres email.
 4. W razie braku akceptacji zmienionej Polityki, Użytkownik ma prawo do wypowiedzenia Polityki, a tym samym odmowy dalszego pozostawiania swoich danych osobowych, co wiąże się dla Administratora z obowiązkiem usunięcia danych osobowych takiego Użytkownika z bazy klientów i/lub bazy odbiorców newslettera. Zmiana Polityki, w zakresie, w jakim jej postanowienia stosują się do Umów sprzedaży Usług/Umów sprzedaży Produktów, nie zmienia treści Umów sprzedaży zawartych przed zmianą Polityki.
 5. Użytkownik proszony jest o niezwłocznie zawiadomienie Administratora o wszelkich stwierdzonych przez niego naruszeniach zasad bezpieczeństwa związanych z korzystaniem ze strony internetowej www.sie.edu.pl. W przypadku jakichkolwiek pytań, uwag oraz wniosków, czy sugestii dotyczących niniejszej Polityki Użytkownik proszony jest także o kontakt z Administratorem. Wszelkie dane kontaktowe do Administratora wskazane są w zakładce KONTAKT.

Niniejsza Polityka obowiązuje od dnia 09.03.2021 roku.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

© 2024 SIE – Szkoła Inteligencji Emocjonalnej.