Regulamin Studium Analizy Behawioralnej – 2024-26

§1

Niniejszy regulamin określa zasady korzystania z Usługi świadczonej przez firmę JMS Group Jarosław Świątek z siedzibą we Wrocławiu, ul. Dożynkowa 14/46, 52-311 Wrocław, NIP 614-153-39-54, REGON 020844120, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej RP nadzorowanej przez Ministerstwo Rozwoju, organ dokonujący wpisu do CEiDG: Urząd Miasta Wrocławia, zwaną dalej Szkoła Inteligencji Emocjonalnej. Kontakt ze Szkołą możliwy jest telefonicznie: +48 799 239 582 od poniedziałku do środy w godzinach: 10:00-18:00, w czwartki telefon jest nieaktywny (koszt połączenia wg opłat taryfy operatora, z usług którego korzysta uzytkownik kontaktujący się ze Szkołą), mailowo: kontakt@sie.edu.pl lub przy użyciu formularza kontaktowego dostępnego w zakładce Kontakt na stronie internetowej Szkoły.

§2

Definicje pojęć wykorzystywanych niniejszym Regulaminie:
Szkoła – Szkoła Inteligencji Emocjonalnej dostępna pod adresem www.sie.edu.pl prowadzona przez przedsiębiorcę określonego w §1.
Studium – usługa edukacyjna oferowana przez Szkołę.
Regulamin – niniejszy regulamin świadczeniu usługi szkoleniowej w ramach Szkoły Inteligencji Emocjonalnej, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t. jedn. Dz. U. 2019, poz. 123 z późn. zm.)
Usługa – usługa szkoleniowa, której zasady określa Regulamin w formie Kursu.
Słuchacz – pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych, osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która korzysta z usług świadczonych przez Szkołę.
Wykładowca – osoba wykonująca Usługę ( prowadząca Kurs) w imieniu Szkoły wobec Słuchacza.
Formularz – dostępny na stronie internetowej Szkoły formularz rejestracyjny umożliwiający zapisanie się do Szkoły i korzystanie z Usług zgodnie z zasadami obowiązującymi w niniejszym Regulaminie.
Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Usługi w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego, zawierana za pośrednictwem serwisu internetowego Szkoły w języku polskim.
Kodeks Cywilny – ustawy z dnia 24 kwietnia 1964 roku -Kodeks Cywilny (t. jedn. Dz. U. 2019, poz. 1145. z późn. zm.).
Kurs – dostępna w Szkole Usługa, będąca przedmiotem Umowy sprzedaży pomiędzy Słuchaczem, a Szkołą.
Rok szkolny – okres odbywania Kursu.
Promocja – ściśle określony w czasie rabat cenowy na wybrane Usługi będące przedmiotem Umowy sprzedaży pomiędzy Słuchaczem, a Szkołą.
Dowód zakupu – paragon fiskalny, faktura lub inny dokument księgowy potwierdzający zakup Usługi.
Newsletter – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Szkołę polegająca na umożliwieniu zainteresowanemu Słuchaczowi automatyczne otrzymywanie na podany adres e-mail najważniejszych informacji związanych ze Szkołą, Kursem.
Przed wypełnieniem Formularza rejestracji, Słuchacz proszony jest o potwierdzenie pełnoletniości oraz zapoznanie się z treścią Regulaminu i jego akceptację. Umowa dotycząca prowadzenia Usługi jest zawierana na czas określony i pociąga za sobą zobowiązania finansowe zawarte w §4. Umowa może zostać wypowiedziana w każdym momencie poprzez niedopełnienie warunków zawartych w §4 lub na żądanie Słuchacza poprzez przesłanie informacji o rezygnacji na adres e-mail Szkoły: kontakt@sie.edu.pl
W Szkole mogą być organizowane Promocje na wybrane usługi z oferty Szkoły. O zasadach dotyczących promocji decyduje Szkoła, podając je do wiadomości publicznej na stronie internetowej lub za pośrednictwem Newslettera.
Ogłoszenia, reklamy Szkoły, cenniki i inne informacje o usługach, podane na stronach internetowych Szkoły, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.
Do skutecznego zamówienia Usługi niezbędny jest komputer z procesorem min. 200MHz, 64MB RAM, kartą graficzną obsługującą rozdzielczości 800×600 i 256 kolorów oraz przeglądarka stron internetowych (Internet Explorer (wersja >= 6.0), Mozilla Firefox, Opera) a także klawiatura lub inne urządzenie wskazujące, umożliwiające poprawne wypełnienie formularzy elektronicznych.
Postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu wyłączać, ani ograniczać jakichkolwiek praw Słuchacza będącego jednocześnie konsumentem w rozumieniu przepisów art. 22(1) Kodeksu cywilnego, przysługujących mu na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy.

§3

PRZEDMIOT REGULAMINU

 1. Przedmiotem Regulaminu jest świadczenie usług edukacyjnych w zakresie nauki kompetencji społecznych prowadzonych w ramach Kursu określanych jako Usługa.
 2. Szkoła zobowiązuje się do zapewnienia Słuchaczowi w ramach opłaty przez Rok szkolny:
  2.1 Fachowej opieki dydaktycznej sprawowanej przez wykwalifikowaną kadrę Wykładowców,
  2.2 Realizowania programu przewidzianego dla danego zakresu Studium (w wyjątkowych sytuacjach program może być realizowany on-line).
  2.3 Możliwości korzystania z profesjonalnie wyposażonych sal przedmiotowych oraz wysokiej jakości sprzętu dydaktycznego i multimedialnego, a w grupie webinarowej – uczestnictwa online w zajęciach w ramach Studium.
 3. Usługa edukacyjna obejmuje 400 godzin edukacyjnych. Każda godzina edukacyjna oznacza 45 minut.
 4. Czas trwania usługi edukacyjnej będzie zawarty między 1.09.2024 a 30.06.2026 roku – zwanych dalej okresem edukacyjnym.
 5. Program Studium obejmuje 15 odrębnych tematycznie Kursów, które odbywają się w trybie zaocznym.
 6. Słuchacz otrzymuje certyfikat ukończenia Studium jedynie jeśli uczestniczył w minimum 80% kursów.
 7. Zaliczenie Studium związane jest z uzyskaniem minimum 51% łącznie wymaganych punktów, które Słuchacze zbierają podczas trwania Studium. Warunki uzyskania poszczególnych punktów wyjaśniają sylabusy, które Słuchacze otrzymują każdorazowo przed rozpoczęciem danego Kursu oraz ogólna tabela punktów, którą każdy Słuchacz otrzymuje na swoim indywidualnym koncie klienta, zwanym Panelem Słuchacza, do którego login otrzymuje po rejestracji i rekrutacji do Studium.
 8. Słuchaczowi przysługuje prawo do nieodpłatnego uczestnictwa w rozmaitych wydarzeniach organizowanych przez Studium niebędących przedmiotem wykonywania niniejszej Usługi.
 9. Szkoła zastrzega sobie prawo do zmiany Wykładowcy prowadzącego zajęcia z daną grupą w trakcie trwania okresu edukacyjnego z przyczyn techniczno-organizacyjnych, bądź innych przyczyn niezależnych od Szkoły, o czym Słuchacz zostanie niezwłocznie powiadomiony.
 10. Szkoła informuje, że nie korzysta z żadnego kodeksu dobrych praktyk rozumianego jako
  zbiór zasad postępowania, a w szczególności norm etycznych i zawodowych, o których mowa w art. 2 pkt. 5 Ustawy o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym z dnia 23 sierpnia 2007 roku (t. jedn. Dz. U. z 2017 r., poz. 2070. z późn. zm.).

§4

WARUNKI UMOWY SPRZEDAŻY

 1. Nauka kompetencji analizy behawioralnej i tym samym wykonywanie Usługi prowadzonej przez Szkołę jest odpłatne.
 2. Ceny podane na stronie internetowej Szkoły wyrażone są w polskich złotych i są cenami brutto, zawierają wszystkie składniki, w tym podatek VAT.
 3. Do każdego opłaconego Kursu dołączany jest Dowód zakupu.
 4. Dowód zakupu jest wysyłany drogą elektroniczną na wskazany przez Słuchacza w Formularzu adres e-mail, na co niniejszym Słuchacz wyraża zgodę.
 5. Płatność dokonywana jest przez Słuchacza przelewem na konto wskazane przez Szkołę poniżej w ust. 25.
 6. Informacje o płatnościach są wysyłane do Słuchacza najpóźniej na 7 dni przed upłynięciem terminu płatności (§4 ust. 12).
 7. Roczna opłata zależna jest od wybranej opcji płatności, dostępnej w serwisie internetowym Szkoły oraz od miejsca gdzie odbywają się zajęcia.
  Opłata roczna jednorazowa za cały rok wynosi 9300 zł (słownie: dziewięć tysięcy trzysta złotych) brutto.
  Opłata roczna w dwóch ratach za cały rok wynosi po 4650 zł (słownie: cztery tysiące sześćset pięćdziesiąt złotych) za ratę brutto.
  Opłata roczna w dziesięciu miesięcznych ratach za cały rok wynosi po 950 zł (słownie: dziewięćset pięćdziesiąt złotych) brutto.
  Opłata roczna w dwunastu miesięcznych ratach za cały rok wynosi po 792 zł (słownie: siedemset dziewięćdziesiąt dwa złote) brutto.
  Cena obejmuje 15 Kursów w trybie zaocznym.
 8. Szkoła pobiera dodatkowo opłatę manipulacyjną w wysokości 399 zł brutto (słownie: trzystu dziewięćdziesięciu dziewięciu złotych), zwaną Wpisowym, na mocy której Słuchacz zapisany zostaje na listę uczestników, wobec których Szkoła wykonuje Usługę.
 9. Wpisowe ulega niezwłocznie zwrotowi w sytuacji, gdy Szkoła podejmie decyzję o nieutworzeniu grupy, wobec której wykonywana miała być Usługa ze względu na zbyt małą liczbę osób, lub z przyczyn losowych, niezależnych od Szkoły.
 10. Płatności mogą być dokonywane w następujący sposób:
  10.1 Miesięcznie, 10 lub 12 rat płatnych do 10 dnia każdego miesiąca, w kwocie 950 lub 792 zł brutto/co miesiąc.
  10.2 Jednorazowo, do 10 dnia każdego miesiąca rozpoczynającego się Roku szkolnego, w kwocie 9300 zł brutto /rok.
  10.3 Dwukrotnie, do 10 dnia każdego miesiąca rozpoczynającego się semestru Roku szkolnego, w kwocie 4650 zł brutto/za pół roku.
  Przy jednorazowej wpłacie przysługuje 2,1 % zniżki.
  Przy dwukrotnej wpłacie przysługuje 2,1 % zniżki.
  Zniżki nie sumują się, mogą jedynie łączyć się z nagrodami otrzymanymi w konkursach i dodatkowych usługach przeprowadzonych przez Szkołę.
 11. W przypadku nieterminowego uregulowania należności Szkoła nalicza odsetki ustawowe.
 12. Czasowa nieobecność Słuchacza na zajęciach nie stanowi podstawy do zawieszenia płatności umówionych opłat za Kurs, ani do nieprzestrzegania ustalonych terminów płatności poszczególnych rat.
 13. Słuchacz ma prawo do zmiany grupy w trakcie trwania Kursu, po uprzednim uzyskaniu zgody Szkoły.
 14. Słuchacz może ubiegać się o czasowe zawieszenie płatności za Usługę, jeżeli nieobecność na zajęciach przekroczy okres jednego miesiąca i wynikać będzie z przyczyn zdrowotnych potwierdzonych odpowiednim zaświadczeniem. W tym celu należy złożyć pisemną prośbę drogą e-mailową na adres kontaktowy Szkoły o zawieszenie płatności wraz ze skanem zaświadczenia lekarskiego oraz określeniem terminu zawieszenia płatności, który nie może przekraczać okresu dłuższego niż 2 miesiące nauki. W sytuacji, gdy Słuchacz dokonał wpłaty za całe Studium, może ubiegać się o zwrot opłat za okres choroby. Procedura jest taka sama jak przy zawieszeniu płatności.
 15. W wypadku gdy Słuchacz zalega z jakąkolwiek wpłatą wynikającą z wybranego przez siebie harmonogramu płatności (ust. 7. iI ust. 11. powyżej), traci on prawo uczestnictwa na kolejnych zajęciach Studium, aż do czasu uregulowania zaległości.
 16. W przypadku niedopełnienia harmonogramu płatności zawartego w tej umowie (ust. 11) w terminie 14 dni od przekroczenia terminu wpłaty zawartego w ust. 11. Słuchacz zostaje skreślony z listy uczestników Studium, a Usługa wobec Słuchacza przestaje być wykonywana.
 17. Słuchacz ma prawo odpracować Kursy na których nie był obecny, w innej grupie pod warunkiem uzyskania zgody od Szkoły.
 18. Słuchacz przyjmuje na siebie pełną i niczym nieograniczoną odpowiedzialność za ewentualne szkody, a także następstwa szkód wyrządzonych na terenie wykonywania Usługi.
 19. Słuchacz ma prawo, w szczególnych sytuacjach, do złożenia prośby o przełożenie terminu zajęć. W takiej sytuacji wymagana jest zgoda Wykładowcy, oraz wszystkich pozostałych Słuchaczy z grupy, a także wolny termin w harmonogramie Szkoły. W przypadku niespełnienia ww. warunków Kursy odbywają się zgodnie z przewidzianym terminem Usługi.
 20. Słuchacz ma prawo zgłaszać wszelkie wnioski lub zastrzeżenie co do pracy Szkoły lub Wykładowcy, a Szkoła ma obowiązek je rozpatrzyć.
 21. Szkoła zastrzega sobie prawo do zmian w harmonogramie Kursów, zawieszenia wykonywania Usługi ze względu na okoliczności losowe niezależne od Szkoły i poinformuje o zmianach Słuchacza z co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem.
 22. Szkoła zastrzega sobie prawo do odwołania Kursu w przypadku niewystarczającej liczby uczestników, o czym Słuchacz będzie poinformowany najpóźniej 7 dni przed datą Kursu.
 23. W przypadku odwołania przez Szkołę Kursu ze względu na §4 ust. 23. Słuchaczowi przysługuje zwrot wpłaconych środków, o ile przez Słuchacza została wcześniej dokonana wpłata.
 24. Konto bankowe Szkoły: Santander Bank 65 1090 2503 0000 0001 2396 2946
 25. Suchacz może również dokonać płatności za Kurs przy użyciu systemu płatności elektronicznych PayU, także przy użyciu karty kredytowej (obsługiwane karty płatnicze: Visa, Visa Electron, MasterCard, MasterCard Electronic, Maestro), płatność w ten sposób możliwa jest jednorazowo (za cały rok) albo cyklicznie (miesięcznie lub za pół roku).
 26. Płatności elektroniczne realizowane są w ten sposób, że Słuchacz dokonujący płatności za Kurs zostaje przekierowany do serwisu transakcyjnego, gdzie po zalogowaniu się, otrzymuje gotowy do zaakceptowania formularz przelewu z odpowiednią kwotą, tytułem przelewu i danymi Szkoły. Po zaakceptowaniu przelewu, Słuchacz zostaje z powrotem przekierowany do strony internetowej Szkoły.
 27. Płatności elektroniczne za pomocą systemu PayU obsługuje spółka PayU S.A. z siedzibą w Poznaniu, przy ul. Grunwaldzkiej 182, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Poznaniu – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000274399, o kapitale zakładowym w wysokości 4.000.000 PLN, w całości opłaconym, posiadająca numer identyfikacji podatkowej NIP: 779-23-08-495, REGON 300523444. Dane Słuchacza oraz, który wybrał taki sposób płatności oraz dane jego kart przekazywane są spółce PayU S.A. która te dane przechowuje. Szkoła nie przechowuje danych dot. kart Słuchacza.
 28. Słuchacz zawierając ze Szkoła Umowę sprzedaży oraz wybierając określony sposób płatności za Kurs wyraża zgodę na cykliczne, co miesięczne/co pół roku pobieranie przez operatora płatności (PayU S.A.) z karty płatniczej kwoty pieniężnej odpowiadającej wysokości wartości opłaty wskazanej w §4. pkt. 11. powyżej. Opłata będzie pobierana przez Operatora płatności raz w miesiącu/co pół roku. Wszystkie transakcje poza pierwszą, która inicjuje cykl, nie są wywoływane przez Słuchacza, ale bezpośrednio przez aplikację dostępną na stronie Szkoły. Tylko za pierwszym razem Słuchacz podaje dane swoje i karty, wybiera opcję oraz kwotę cyklicznej wpłaty i wszystko zapisuje. Płatność w następnych miesiącach dokonywana jest automatycznie.
 29. Słuchacz w ramach usługi płatności cyklicznych ma możliwość zapisania danych karty i zlecenia stałego polecania zapłaty. Dane karty będą przechowywane przez Operatora Płatności (PayU S.A.). PayU pośrednicząc w dokonaniu płatności udostępnia narzędzie „token” (wirtualnych identyfikatorów karty), umożliwiające przypisanie do indywidualnego klienta unikalnego identyfikatora za pomocą któregoSłuchacz cyklicznie dokonuje płatności na rzecz Szkołu. Zwracany podczas płatności „token” zawiera zaszyfrowany przez PayU S.A. maskowany numer karty oraz datę jej ważności, dzięki czemu Szkoła nie otrzymuje i nie przetwarza danych w postaci pełnego numeru karty płatniczej.
 30. Słuchacz może w każdej chwili odwołać płatność cykliczną na rzecz Szkoły. W tym celu Słuchacz powinien:
  a) skorzystać z przycisku „Anuluj” widocznego na Koncie Słuchacza na stronie Szkoły po zalogowaniu się, lub
  b) przesłać wiadomość pocztą elektroniczną na adres kontakt@sie.edu.pl W treści e-maila należy podać imię i nazwisko, adres e-mail (wskazany przy rejestracji na stronie Szkoły celem dokonywania płatności cyklicznych) oraz numer telefonu komórkowego.
 31. W razie jakichkolwiek problemów z płatnościami cyklicznymi Słuchacz proszony jest o kontakt ze Szkołą. Reklamacje dot. płatności cyklicznych Słuchacza proszony jest zgłaszać Szkole, zgodnie z postanowieniami § 8. niniejszego Regulaminu

§5

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Słuchacz, wypełniając Formularz i/lub zapisując się na subskrypcję newslettera i/lub kontaktując się ze Szkołą przekazuje Szkole swoje dane osobowe. W przypadku kontaktu ze Szkołą podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes Szkoły polegający na wykonaniu zawartej Umowy sprzedaży, i/lub podejmowaniu czynności zmierzających do zawarcia Umowy sprzedaży (kontakt ze Słuchaczem) oraz budowaniu pozytywnych relacji ze Słuchaczami. W przypadku zapisania się do newslettera podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest zgoda Słuchacza.
 2. Dane osobowe Słuchacza wykorzystywane są przez Szkołę jedynie w celu, w którym zostały przekazane przez Słuchacza: dla potrzeb kontaktu (przez okres kontaktowania się ze Słuchaczem, i/lub wykonania Umowy sprzedaży, realizacji Kursu (do czasu realizacji Umowy sprzedaży) i/lub wysyłki drogą mailową informacji o charakterze reklamowym, handlowym, marketingowym (newsletter) (do czasu rezygnacji z newslettera).
 3. Administratorem danych osobowych jest podmiot wskazany w §1. Regulaminu. Podanie danych osobowych w każdej z sytuacji wskazanych w ust. 1. jest dobrowolne, lecz niezbędne dla potrzeb kontaktu ze Słuchaczem i/lub wykonania Umowy sprzedaży, realizacji Kursu i/lub wysyłki newslettera. Dane osobowe udostępnione Szkole nie będą przekazywane podmiotom trzecim, innym niż wskazane w Regulaminie, w innym celu niż wskazane w Regulaminie, bez uzyskania uprzedniej odrębnej zgody Słuchacza.
 4. Szkoła informuje także, że Słuchacz ma, w każdym czasie, prawo przenoszenia danych, prawo dostępu do treści danych osobowych oraz możliwość ich poprawiania, wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania danych, a udzielona zgoda na przetwarzanie danych może być przez Użytkownika cofnięta w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
 5. Słuchacz ma także prawo do wniesienia skargi dot. przetwarzania danych osobowych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 6. Szkoła niniejszym informuje, że nigdy nie przekazuje, nie sprzedaje, ani nie użycza zgromadzonych danych osobowych Słuchacza osobom trzecim poza wskazanymi w niniejszym Regulaminie (PayU S.A.), chyba że za wyraźną zgodą lub na życzenie Słuchacza, albo na żądanie uprawnionych na podstawie prawa organów państwa w związku z toczącymi się postępowaniami.
 7. Szkoła przetwarza dane osobowe przekazywane przez Słuchaczy w sposób zgodny z zakresem udzielonego przez Słuchacza zezwolenia oraz wymogami prawa, w tym przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), w szczególności zabezpiecza dane osobowe Słuchaczy przed udostępnieniem ich osobom nieupoważnionym, utratą, czy uszkodzeniem.
 8. Polityka Prywatności stanowi integralną część Regulaminu.

§6

OCHRONA PRAW AUTORSKICH

 1. Wszystkie zdjęcia oraz pozostałe materiały (w tym teksty, grafiki, logotypy) zamieszczone na stronie Szkoły www.sie.edu.pl są własnością Szkoły lub zostały użyte za zgodą osób trzecich, posiadających do nich prawa autorskie.
 2. Zabronione jest kopiowanie zdjęć i innych materiałów graficznych oraz stosowanie przedruku tekstów zamieszczonych na stronie Szkoły www.sie.edu.pl w tym ich udostępnianie w Internecie bez pisemnej zgody Szkoły lub innej osoby trzeciej posiadającej do nich prawa autorskie.
 3. Zabrania się również zewnętrznym podmiotom pobierania zdjęć ze strony Szkoły oraz wykorzystywania ich do celów marketingowych oraz handlowych.
  Wykorzystanie wymienionych powyżej materiałów bez pisemnej zgody Szkoły lub innej osoby trzeciej, której przysługują prawa autorskie jest niezgodne z prawem i może stanowić podstawę do wszczęcia postępowania cywilnego oraz karnego przeciwko dopuszczającym się tego procederu.
 4. Zabronione jest wykorzystywanie strony internetowej www.sie.edu.pl przez Słuchaczy do przesyłania niezamówionej informacji handlowej, tzw. spamu w rozumieniu Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, a także wykorzystywanie tej strony internetowej w sposób sprzeczny z prawem, dobrymi obyczajami, naruszający dobra osobiste osób trzecich lub uzasadnione interesy Szkoły.

§7

ROZWIĄZANIE UMOWY SPRZEDAŻY

 1. W przypadku rezygnacji ze Studium, na Słuchaczu ciąży obowiązek uregulowania należności za
  wykorzystaną część Kursu. Rozliczenie jest dokonane proporcjonalnie, biorąc za podstawę cenę Kursu bez jakichkolwiek rabatów.
 2. Słuchacz Szkoły może zostać wykluczony z uczestnictwa w Kursie w przypadku naruszenia przez niego postanowień niniejszego Regulaminu.
 3. Rozwiązanie Umowy sprzedaży następuje w przypadku niedopełnienia obowiązku płatności, zgodnie z zasadami płatności ujętymi w §4.
 4. Rozwiązanie Umowy sprzedaży następuje w przypadku zgłoszenia przez Słuchacza drogą e-mailową na adres: kontakt@sie.edu.pl rezygnacji z dalszego uczestnictwa w Kursach Szkoły.

§8

REKLAMACJE

 1. Szkoła dokłada wszelkich starań, aby zapewnić prawidłowe i nieprzerwane działanie strony internetowej. W przypadku, gdy usługi oferowane przez Szkołę wskazane w niniejszym Regulaminie np. są z nim niezgodne, Słuchacz ma zastrzeżenia do nich, Słuchaczowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji. Słuchacze proszeni są o składanie reklamacji w formie elektronicznej na adres e-mail: kontakt@sie.edu.pl lub w formie pisemnej na adres Szkoły. Słuchacze proszeni są, w celu usprawnienia procesu rozpatrywania reklamacji, o wskazywanie w reklamacji swoich danych osobowych do opisania zgłaszanych zastrzeżeń.
 2. Reklamacje rozpatrywane są w terminie do 14 dni od złożenia stosownej reklamacji, zgodnie z obowiązującymi przepisami. O sposobie jej rozpatrzenia Słuchacz zostanie poinformowany przez Szkołę.
 3. Szkoła informuje, że wyraża zgodę na rozstrzyganie sporów konsumenckich w trybie ustawy z dnia 23 września 2016 roku o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich (Dz. U. 2016, poz. 1823). W razie nie uznania reklamacji przez Szkołę, konsument może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń i zwrócić się o interwencję do Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej we Wrocławiu, ul. Ofiar Oświęcimskich 15a, 50-059 Wrocław, www.wiih.ibip.wroc.pl Szczegółowe procedury skorzystania z pomocy Inspekcji Handlowej dostępne są na stronie internetowej urzędu oraz na stronie www.uokik.gov.pl  w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich” i „Ważne adresy”. Pozasądowe dochodzenie roszczeń po zakończeniu postępowania reklamacyjnego jest bezpłatne. W przypadku konsumenta, który chce skorzystać z pozasądowego sposobu dochodzenia roszczeń, istnieje dodatkowo możliwość złożenia skargi za  pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem  http://ec.europa.eu/consumers/odr/

§9

PRAWO KONSUMENTA DO ODSTĄPIENIA OD UMOWY SPRZEDAŻY

 1. Zgodnie z art. 27. Ustawy konsumenckiej, Szkoła informuje o prawie Konsumenta do odstąpienia od Umowy sprzedaży w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Termin do odstąpienia od Umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym konsument zawarł umowę.
 2. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od Umowy sprzedaży należy poinformować Szkołę o decyzji o odstąpieniu od Umowy sprzedaży w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład w postaci pisma wysłanego listownie lub pocztą elektroniczną). Jeżeli konsument skorzysta z formy wysyłki oświadczenia o odstąpieniu od Umowy sprzedaży pocztą elektroniczną, Szkoła prześle konsumentowi niezwłocznie potwierdzenie otrzymania informacji o odstąpieniu od umowy na trwałym nośniku (na przykład pocztą elektroniczną).
 3. Konsument może także skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, który stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu, jednak nie jest to obowiązkowe.
 4. Aby zachować termin do odstąpienia od Umowy sprzedaży wystarczy, aby wysłanie informacji dotyczącej wykonania przysługującego konsumentowi prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy sprzedaży.
 5. Skutki odstąpienia od umowy: w przypadku odstąpienia od Umowy sprzedaży Szkoła zwraca konsumentowi wszystkie otrzymane od niego płatności, niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Szkoła została poinformowana o decyzji konsumenta o wykonaniu prawa odstąpienia od Umowy sprzedaży.
 6. Zwrotu płatności Szkoła dokona przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez konsumenta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie konsument zgodził się na inne rozwiązanie. W przypadku płatności za Kurs kartą płatniczą lub kredytową, zwrot należności następuje na rachunek bankowy przypisany do karty; w każdym przypadku konsument nie poniesie żadnych opłat w związku z tym zwrotem należności.
 7. Zgodnie z postanowienia art. 38. Ustawy konsumenckiej, konsumentowi nie przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy sprzedaży w odniesieniu do umów:
  a. o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
  b. w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
  c. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
  d. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
  e. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  f. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
  g. w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli;
  h. w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;
  i. w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  j. o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;
  k. zawartej w drodze aukcji publicznej;
  l. o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;
  m. o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

§10

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Szkoła zastrzega sobie prawo do wprowadzenia ograniczeń w korzystaniu z serwisu internetowego i elektronicznej obsługi klienta spowodowanych jego serwisem technicznym, pracami konserwacyjnymi lub pracami nad polepszeniem jego funkcjonalności. Jednocześnie Szkoła zobowiązuje się do dołożenia wszelkich starań, by wspomniane przerwy trwały jak najkrócej.
 2. Szkoła zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu z ważnych przyczyn (np. zmiana zasad organizacyjnych, zmiana przepisów prawa). Zmiany wchodzą w życie w momencie wyraźnie wskazanym przez Szkołę, nie wcześniej jednak niż po 7 dniach od ich ogłoszenia. Wszelkie Umowy sprzedaży zawarte przed wejściem w życie zmian, o których mowa w poprzednim zdaniu, będą realizowane na zasadach obowiązujących w momencie ich składania.
 3. Strony zobowiązują się do rozpatrywania spraw polubownie
 4. Słuchacz oświadcza, że zapoznał się z niniejszym Regulaminem.
 5. Słuchacz wyraża zgodę na publikacje wizerunku Słuchacza w materiałach i publikacjach Szkoły.
 6. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie będą miały właściwe przepisy prawa polskiego, w szczególności Kodeksu cywilnego oraz ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz.U. 2019 poz. 134. z późn. zm.) i inne właściwe.
 7. Treść niniejszego Regulaminu może zostać utrwalona poprzez wydrukowanie, zapisanie na nośniku lub pobranie w każdej chwili ze strony internetowej Szkoły.
 8. Postanowienia Regulaminu należy interpretować w sposób zapewniający ich zgodność z obowiązującymi przepisami prawa.

Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 01.05.2024 roku.

Załącznik nr 1 – wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy przez Konsumenta.
Formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od Umowy sprzedaży
…………………………………………….
Imię i nazwisko konsumenta
…………………………………………….
adres zamieszkania
…………………………………………….
……………………………………….
JMS Group Jarosław Świątek
ul. Dożynkowa 14/46, 52-311 Wrocław,
z dopiskiem „odstąpienie od umowy www.sie.edu.pl.pl”
Oświadczenie konsumenta o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość
Działając zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 31.05.2014 roku o prawach konsumenta niniejszym oświadczam, że odstępuję od umowy dot. ……………………………………………………………………………………………………………………………………….……
Umowa sprzedaży została zawarta z JMS Group Jarosław Świątek w dniu ………….. roku
Proszę o zwrot środków na następujący rachunek bankowy: ………..……..…………………………………….
………………………………..
Data i podpis konsumenta (tylko jeśli dokument będzie wysłany do Szkoły w wersji papierowej)

© 2024 SIE – Szkoła Inteligencji Emocjonalnej.