Test temperamentu

Test temperamentu

17 lutego 2021 0

159,00 

PTS – Kwestionariusz Temperamentu PTS

Opis

Opis

Temperament rozumiany jako właściwość układu nerwowego do reaktywności emocjonalnej to w istocie cecha człowieka odzwierciedlająca jego poziom wrażliwości na emocjogenne sytuacje życiowe. Temperament może bowiem wskazywać na tendencję do nadmiernej wybuchowości, lękliwości, popadania w wahania nastroju jak również na tendencję do nie odczuwania emocji w sytuacjach trudnych i stresowych. Jest cechą indywidualną uwarunkowaną genetycznie i o różnym stopniu nasilenia na skali od wysokoreaktywnej do niskoreaktywnej.

PTS jest nową wersją narzędzia znanego jako Kwestionariusz Temperamentu Jana Strelaua. Składa się z 57 twierdzeń, co do których osoba badana ustosunkowuje się na skali od „zdecydowanie się nie zgadzam” pod „zdecydowanie się zgadzam”. Składa się z trzech podstawowych części: Siła procesu pobudzenia (SPP), Siła procesu hamowania (SPH), Ruchliwość procesów nerwowych (RPP). Umożliwia określenie równowagi procesów nerwowych, która jest ujmowana jako stosunek siły procesu pobudzenia do siły procesu hamowania.

Wszystkie testy znajdujące się w naszej ofercie są rzetelnymi, wystandaryzowanymi, naukowymi narzędziami diagnostycznymi, pochodzącymi z bazy testów psychometrycznych Pracowni Testów Psychologicznych Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Posługiwać się nimi mogą wyłącznie osoby uprawnione.

ZASTOSOWANIE

Test dla osób od 15 do 80 roku życia. Do zastosowania w badaniach poradnictwa zawodowego. Pozwala przede wszystkim na prognozowanie zachowania osoby badanej w sytuacjach trudnych.

Po wykonaniu testu online przesyłany jest raport z informacją o posiadanych umiejętnościach i ich poziomie oraz zaleceniach z nich wynikających.
© 2022 SIE – Szkoła Inteligencji Emocjonalnej.