SIE 2.0 w Warszawie

SIE 2.0 w Warszawie

7 lipca 2020 0

Od: 499,00  / miesiąc
przez 10 miesięcy

Uczestnictwo w 2 roku Szkoły inteligencji Emocjonalnej

Wyczyść

Opis

Program Szkoły
1. Wywieranie wrażenia na innych
Kurs poświęcony autoprezentacji

 • Natura autoprezentacji
 • Taktyki autoprezentacji
 • Motywy autoprezentacji
 • Normy i role
 • Wizerunek społeczny
 • Ja prywatne
 • Dostosowanie autoprezentacji do aktywności celowej
 • Postawy i atrybucje

2. Psychologia międzykulturowa/Różnice miedzykulturowe

 • Ja kolektywne oraz Ja indywidualne jako mechanizmy postrzegania świata w kulturach Wschodu i Zachodu
 • Myślenie logiczne vs. dialektyczne
 • Orientacja przyszłościowa i unikanie niepewności
 • Dystans władzy oraz kolektywizm rodzinny i instytucjonalny
 • Równość płci, asertywność i orientacja humanistyczna
 • Stereotypy, atrybucje i postrzeganie społeczne w kontekście międzykulturowym

3. Komunikacja

 • Modele komunikacji
 • Charakterystyka odbiorców i twórców przekazu
 • Rozpoznawanie barier komunikacyjnych
 • Podniesienie jakości przepływu informacji wewnątrz zespołu
 • Rozpoznawanie i klasyfikacja komunikatów pozawerbalnych
 • Budowanie klarownych form przekazu
 • Nawiązywanie i podtrzymywanie konwersacji poprzez zastosowanie technik tj.: pytania otwarte i zamknięte, klaryfikacja, parafraza

4. Psychologia pozytywna

 • Koncepcja przepływu jako wymiar zaangażowania we własne życie
 • Nadzieja: właściwości, koncepcje i wyniki badań nad nadzieją a możliwości we wspieraniu osobowości
 • Pozytywna psychologia czasu: koncepcja zrównoważonej perspektywy czasowej i kompetencji temporalnych – ich związki ze zdrowiem i optymalnym funkcjonowaniem psychospołecznym
 • Osobowość człowieka szczęśliwego – osobowość jako determinanta szczęścia, wymiary osobowości związane ze szczęściem, genetyczne uwarunkowania poczucia szczęścia, intencjonalna działalność prowadząca do szczęścia
 • Psychologia pozytywna w świetle teorii integralnej Kena Wilbera

5. Narzędzia skutecznego myślenia

 • Błędy poznawcze i ich przyczyny
 • Heurystyki formułowania sądów
 • Siła ekonomicznego myślenia w podejmowaniu decyzji, związkach i relacjach z innymi ludźmi
 • Korelacja a przyczynowość zdarzeń
 • Inferencje i prawdopodobieństwa a ludzkie sądy i przekonania

6. Kreatywność/twórczość w rozwiązywaniu problemów

 • Myślenie dywergencyjne i konwergencyjne
 • Bariery i blokady ograniczające kreatywność
 • Style Poznawcze i ich wpływ na myślenie i ocenianie innych ludzi i sytuacji
 • Techniki analityczne i kreatywne w praktyce
 • Korzystanie z technik umożliwiających „wyjęcie poza utarty tok myślenia”

7. Podejmowanie decyzji

8. Mindfulness – Trening uważności

 • Geneza uważności
 • Życie każdą chwilą jako dewiza Mindfulness
 • Nie jesteś swoimi myślami – w jaki sposób myśli ograniczają ludzki potencjał
 • Reagowanie świadome vs. automatyczne
 • Uważność jako narzędzie do budowania odporności psychicznej
 • Dokładny trening uważności
 • Dwa rodzaje uważności

Harmonogram
Zajęcia odbywają się w trybie zaocznym
6h dziennie 1 weekend w miesiącu (sobota, niedziela)

 • 26-27 września
 • 17-18 października
 • 21-22 listopada
 • 19-20 grudnia
 • 23-24 stycznia
 • 20-21 lutego
 • 20-21 marca
 • 17-18 kwietnia
 • 22-23 maja
 • 19-20 czerwca

Miejsce
Centrum Biznesowe
ul. Ogrodowa 58

Jak trafić?

© 2021 SIE – Szkoła Inteligencji Emocjonalnej.